Сайтът е създаден в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.083-0232-C01 с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 процедура BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“ .